GENERELT

 1. Ebberup og området omkring, bl.a. Helnæs er et meget naturskønt område. Alle deltagere bedes værne om området samt respektere dets beboere.

SIKKERHED FREM FOR ALT! Alle deltagere er forpligtede til til hver en tid at følge trafikloven og kører forsvarligt og hensigtsmæssig efter forholdene med hensyntagen til andre trafikanter.

 1. Alle kører løbet på eget ansvar. Løbsledelsen fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med person- og materielle skader.
 2. Alle som er fyldt 18 år på løbsdagen kan deltage i løbet.
 3. Enhver rytter er forpligtet til at være tilstede ved informationsmødet forud for løbet. Dette vil finde sted umiddelbart før løbet, når rytterne står i deres startgrupper. Medbringer en rytter hjælpere, er mindst én af disse forpligtede til også at være tilstede.
 4. Enhver usportslig handling kan føre til diskvalifikation.
 5. Enhver rytter er forpligtet til at placere det udleverede startnummer på cyklen. Startnummeret skal være synligt fra cyklens venstre side.
 6. Alle deltagere, rytter som hjælpere, skal have læst reglerne.

START

 1. Rytterne vil blive startet i startgrupper. Det er forbudt at starte i en anden gruppe end den, som er givet den enkelte.
 2. For RAAM ryttere gælder, at når starten er gået, er rytterne forpligtet til at lade sig adskille af mindst ti meter (10 meter reglen). Når/hvis ryttere er tættere på hinanden end 10 meter skal rytteren bagest være to meter forskudt i forhold til den foran kørende. Dette skal dog foregå uden at genere den øvrige trafik og må kun forekomme kort (mindre end 20 sekunder)
 3. Første start kl. 10.00 er for RAAM ryttere samt evt. liggecykler

Dernæst starter 6 timer, 12 timer og 24 timer rytterne i nævnte rækkefølge.

Startrækkefølgen indenfor klasserne bestemmes udelukkende ud fra tilmeldingstidspunktet.

Alle ryttere skal være klar i deres respektive startgrupper mindst 10 minutter før.

LØBET

 1. Løbet består af to ruter. En 34 kilometer lang rute, som rytterne skal følge de første 22 timer. De sidste to timer foregår på en 7, 5 kilometer lang rute. Ruterne vil være mærkede.
 2. Rytterne skal til enhver tid følge trafikloven og køre efter forholdene.
 3. For RAAM ryttere gælder, at det ikke er tilladt at ”drafte”, altså at ligge i læ af en anden rytter. Til gengæld må andre ryttere gerne ligge i læ af en RAAM rytter.
 4. RAAM ryttere skal holde en afstand på mindst 10 meter til en foran kørende ryttere.
 5. Ryttere skal til enhver tid følge ruten.
 6. Antal færdigkørte runder opgøres i målområdet. Kun runder der er færdigkørt indenfor de 24 timer tæller. Kilometer kørt på ruten som ikke er færdigkørt tæller ikke med.
 7. Overhalinger skal foregå venstre om den overhalede rytter. Det er ikke tilladt at overhale, hvis det forstyrrer den øvrige trafik. For RAAM ryttere gælder, at de ved overhaling skal falde tilbage, så de overholder 10 meter reglen.
 8. Alle ryttere bør i videst muligt omfang holde mest muligt til højre for derved at forstyrre den øvrige trafik mindst muligt.
 9. Tiden stopper ikke på noget tidspunkt.
 10. Der er ingen minimum distance for at gennemføre løbet. Dog skal man have gennemkørt mindst en runde, for at få noteret en given distance.
 11. Der er ingen krav til, hvor lang tid eller hvor mange kilometer hver rytter må køre. Man kan tilbringe lige så meget tid af cyklen, som man ønsker/har behov for.
 12. Det er tilladt at tilbagelægge distance til fods så længe det foregår med cyklen.
 13. Det er tilladt at benytte høretelefoner til kommunikation og musik, så længe det kun foregår i ét øre. Ryttere skal være i stand til fuldt og helt at høre den øvrige trafik.
 14. Alle ryttere er forpligtet til at medbringe en mobiltelefon (af sikkerhedshensyn)

STØTTE

 1. Ryttere må medbringe hjælpere til støtte.
 2. Enhver støtte til en egen rytter må ikke influere på andre rytteres kørsel eller sikkerhed.
 3. Det er ikke tilladt at medbringe egen følgebil på ruten. RAAM ryttere er undtaget fra denne regel. En forudsætning for at disse ryttere må medbringe egen følgebil er dog, at denne ikke på nogen som helst måde indvirker på løbets øvrige rytteres sikkerhed, den sportslige afholdelse af løbet eller den øvrige trafik i øvrigt. Sker dette ikke vil bilen blive taget ud af løbet.
 4. Det er tilladt at yde støtte til sin rytter på hele løbsruten. Dette skal dog ske forsvarligt og med hensyntagen til øvrige ryttere.
 5. Løbsledelsen vil kun i nødstilfælde yde støtte på ruten. Har en rytter brug for støtte, eksempelvis i tilfælde af defekt, er det tilladt at køre ud til rytteren og hjælpe. Igen, dette skal ske under største hensyntagen til de øvrige ryttere.
 6. Det er ikke tilladt at yde støtte til en rytter ved brug af cykel.
 7. I nødstilfælde, eksempelvis styrt, er det magtpåliggende alle løbets deltagere at yde assistance. Overtrædelse af denne regel kan en evt. straf ramme rytteren, som undlod at hjælpe.

FÆRDSEL I MÅLOMRÅDET

 1. Gennemkørsel i målområdet skal foregå med en max fart på 25 km/t. Dette vil være angivet med skiltning.
 2. Der vil i målområdet være et pit område, hvor en madstation vil være placeret. Gennemkørsel i pit området skal foregå med en max fart på 15 km/t. Indkørsel til pit området skal foregå med forsigtighed og tydeligt signalering.
 3. Hjælpere skal udvise den største forsigtighed ved færdsel i pit- og målområdet. Risikabel adfærd kan føre til straf af rytteren.
 4. Det er alles ansvar at holde kørebane og målområde så ryddeligt som muligt. Gør brug af skraldespande o.l.

SIKKERHED

 1. Det er påliggende alle at sikre sig, at de på forhånd har de fornødne forsikringer samt evt. konsulteret egen læge for på forsvarlig vis at kunne deltage i løbet. Dette vil dog ikke blive tjekket af løbsledelsen.
 2. SIKKERHED FREM FOR ALT! Alle deltagere er forpligtede til til hver en tid at følge trafikloven og kører forsvarligt og hensigtsmæssig efter forholdene med hensyntagen til andre trafikanter.
 3. Alle kører løbet på eget ansvar. Løbsledelsen fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med person- og materielle skader.
 4. Alle ryttere er forpligtet til at bruge cykelhjelm. Ingen hjelm – ingen deltagelse.
 5. Brug af tristyr og –bøjler er forbudt, RAAM klassen undtaget.
 6. Alle skal bruge lygter fra kl. 19.00-07.00. Hvis en rytter ikke gør brug af lygter i dette tidsrum, vil vedkommende blive bedt om at stige af cyklen indtil dette er udbedret.
 7. Alle skal bruge refleksvest fra kl. 19.00-07.00. Igen, hvis en rytter ikke gør brug af en refleksvest i dette tidsrum, vil vedkommende blive bedt om at stige af cyklen indtil dette er udbedret.
 8. Desforuden bør alle ryttere leve op til lovkravene hvad angår rigtigt monterede reflekser på cyklerne. Dette vil ikke blive tjekket af løbsledelsen og vil være et anliggende mellem ryttere og ordensmagten.

RAAM KVALIFIKATION

HELNÆS 24 er et RAAM Qualifier løb. Ved at køre en given distance indenfor løbets 24 timer kan hver enkelt rytter kvalificere sig til løbet i USA, der typisk løber af stablen i juni måned med start i Oceanside, Californien.

Kvalifikationskravene er hhv:

Mænd: 643,6 km

Kvinder: 595,3 km.

Efter HELNÆS 24 informerer vi RAAM organisationen om, hvilke ryttere, der har opfyldt kvalifikationskravet.

Der er særlige regler for RAAM ryttere. Læs ”Regler” grundigt!

PRÆSTATIONSFREMMENDE MIDLER

Det er forbudt at benytte præstationsfremmende midler der strider mod Anti Doping Danmarks regler.

Enhver rytter kan blive udtaget til doping kontrol. En dopingtest vil blive foretaget af Anti Doping Danmark repræsentanter. Modsætter en rytter sig dette, vil rytteren blive betragtet som havende forbrudt dig mod dopingreglerne.